2022-01-17 08:00Nyheter

Åtgärder i kvalitetsarbetet i SV Östergötland

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) genomförde ordinarie internkontroll 2020 som bland annat eftersökte riskområden gällande genomförande och uppföljning av gemensamma riktlinjer, risken att bli utsatta för riktade bedrägeriförsök och hur avdelningen arbetar med kostnadsersättningar. Genom denna kontroll identifierades det tre avdelningar med en ökad risk, där SV Östergötland var en av dem. Det framkom misstanke om jäv och bristande finansiella system vilket föranledde en anmälan till Folkbildningsrådet från SV.

Brist på rutiner och efterföljandet av befintliga rutiner var inte vid tillräckligt hög nivå. Utöver detta har man i kontrollen identifierat jävsproblematik samt brister vid upphandlingar. 

Med anledning av detta genomfördes en utökad utredning under 2021 och en rapport till Folkbildningsrådet skickades in med anledning av detta den 13 december 2021Avdelningsstyrelsen i Östergötland är involverad i åtgärderna som nu genomförs och de ställer sig bakom samtliga åtgärdspunkter som tagits fram i samband med den utökade utredningen. 

Avdelningsstyrelsen har entledigat avdelningschefen och upprättat en polisanmälan då man inte kunnat utesluta brott. Åtgärder är dessutom vidtagna i avdelningen och utveckling av policyer och rutiner pågår med stöd från förbundskansliet. 

För frågor gällande SV:s system för internkontroll Amanda StjärnqvistVerksamhetsanalytiker SV:s förbundskansli. 073-093 02 41, amanda.stjarnqvist@sv.se  

För frågor gällande SV Östergötlands åtgärder
Alex Nejdemotf. avdelningschef SV Östergötland. 011-323 02 50,  alex.nejdemo@sv.se  

Pressansvarig 
Lisa
 Greve, kommunikationschef SV:s förbundskansli. 
073 372 62 67,  lisa.greve@sv.se  

Läs mer om vårt kvalitetsarbete: https://www.sv.se/om-sv/kvalitetsarbete-i-sv/  

 Om Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan vill ge människor möjligheter. Därför erbjuder vi en bred verksamhet med mängder av spännande studiecirklar, kurser och kulturaktiviteter.


Kontaktpersoner

Lisa Greve
Kommunikationschef
Lisa Greve