2022-06-27 12:29Nyheter

Ny interimschef för SV Stockholms län

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Stockholms län kommer den 14 augusti 2022 få en ny interimschef Karin Fälldin, som får ett särskilt uppdrag att se över avdelningens organisation och ekonomi för att utveckla en långsiktigt hållbar verksamhet med ett starkare ekonomiskt resultat.

SV Stockholms län har under ett antal år haft en vikande ekonomi vilket lett till att det egna kapitalet minskat rejält, vilket inneburit en svag ekonomisk beredskap för oförutsedda händelser. I samband med årsslutet 2019 då den svaga ekonomin blev påtaglig utsågs en ny Avdelningschef och det genomfördes en organisationsförändring som bland annat innebar neddragning av personal samt uppsägning av dyra hyreslokaler. Detta gav effekt på ekonomin men för sent och inte tillräckligt för att generera ett starkt resultat för att bygga upp en ny ekonomisk buffert. Pandemieffekter i form av minskade deltagarintäkter slog hårt mot SV Stockholms län. Detta i kombination med en sedan förut urholkad ekonomi ledde till akut likviditetskris vilket avhjälptes genom stöd från Studieförbundet Vuxenskolan på förbundsnivå. Utöver detta kom det i maj 2022 ett besked från Tillväxtverket om att SV Stockholms län var en av de organisationer som fick beslut om återkrav av pandemistöd utbetalt för åren 2020 och 2021 – ett besked som gjorde det ekonomiska läget ytterst allvarligt och krävde akuta åtgärder. Avdelningsstyrelsen tog då fram en åtgärdsplan och ansökte om en kredit hos förbundsstyrelsen för att kunna betala återkravet utan att äventyra verksamheten på kort eller lång sikt.

Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstyrelse beslutade den 30 maj 2022 att bevilja en villkorad kredit till SV Stockholms län om 4 500 000 kronor för att täcka skulden till Tillväxtverket. I villkoren till kreditgivningen meddelade förbundsstyrelsen att förbundschefen ska tillsätta och SV Stockholms län ska godkänna, av förbundsstyrelsen rekommenderad, interimistisk avdelningschef som rapporterar kontinuerligt både till avdelningsstyrelsen och förbundsstyrelsen. Interimschefens huvudsakliga uppdrag kommer att vara att hjälpa avdelningen att bygga upp en långsiktigt hållbar ekonomi. Avdelningsstyrelsen och nuvarande Avdelningschef är överens om att hennes uppdrag ska avslutas efter sommaren, och styrelsen tackar Didi Welander för ett stort engagemang och goda insatser som har utvecklat vår verksamhet och förbättrat vår ekonomi.

Det är viktigt att poängtera att Studieförbundet Vuxenskolan genom löpande internkontroll kan konstatera att SV Stockholms läns folkbildningsarbete håller hög kvalitet. Avdelningen genomför en stor folkbildningsverksamhet i 24 kommuner, med många individer, cirkelledare och föreningar så som SPF Seniorerna och Bygdegårdarna, samt utför ett angeläget samhällsuppdrag inom bl.a. integration och demokrati. Det är med respekt för dessa individer och föreningar, och för att Studieförbundet Vuxenskolan ska kunna erbjuda en långsiktigt hållbar folkbildning i Stockholms län även i framtiden, som förbundsstyrelsen väljer att stötta avdelningen, och av samma skäl kommer styrelsen för SV Stockholms län tillsammans med interimschef Karin Fälldin och avdelningens personal fortsätta utvecklingen av vår verksamhet.

Monica Brohede Tellström
Ordförande SV Stockholms län


Om Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan vill ge människor möjligheter. Därför erbjuder vi en bred verksamhet med mängder av spännande studiecirklar, kurser och kulturaktiviteter.


Kontaktpersoner

Lisa Greve
Kommunikationschef
Lisa Greve