2019-09-11 22:44Pressmeddelande

Debattinlägg: Vi utmanar landets alla kommuner om ett hållbarhetslyft

Studieförbundet Vuxenskolan har uppdragit åt Kantar Sifo att undersöka hur svenska folket uppfattar och förhåller sig till begreppet hållbarhet.

  • - sju av tio vill öka sin kunskap om hur man kan utöva praktisk hållbarhet i sin egen vardag
  • - sex av tio är intresserade av eller mycket intresserade av frågor som rör hållbarhet
  • - sex av tio instämmer starkt i frågan ”Jag vill bidra mer till en hållbar utveckling än vad jag gör idag”

Hållbar utveckling bryter nationsgränser, handlar om överlevnad för framtida generationer och är i högsta grad fråga om ett lokalt ansvarstagande. Den berör oss såväl i vår vardag som i vår roll som världsmedborgare.

I vardagliga kontakter möter vi som folkbildare hållbarhetsbegreppet i hela sin bredd. Ena stunden möter vi frågor om den globala klimatkrisen, i nästa stund om hållbarhet kopplat till ett samhälle där psykisk ohälsa breder ut sig. Vi möter önskemål om att få lära sig mer, minska det egna och samhällets sårbarhet och hur jag kan förändra mitt vardagsliv. Undersökningen bekräftar detta.

Trycket på att något måste göras och det nu är starkt inte minst bland ungdomar bl a dokumenterat via Greta Thunbergs insatser. Detta inger hopp om framtiden.

Ett hållbart samhälle är ett samhälle som genomsyras av demokratiska värderingar. De är varandras förutsättningar.

Vi studieförbund fungerar som infrastruktur för civilsamhället och genom vår verksamhet tillsammans med tusentals föreningar över hela landet bidrar vi till organisationsutveckling, engagemang och hållbart ledarskap. Vi minns, som exempel, skogsbränderna 2018 och den förödande skogsbranden i Västmanland 2014 som ödelade stora områden. Torkan bidrog till förödelsen. I studiecirkelform tog man till sig erfarenheterna för att utveckla samarbetet och öka beredskapen mot detta.

Samtidigt är det viktigt att alltid påminna sig att Sverige är stort. Förutsättningarna varierar och därför måste ett hållbarhetsarbete vila på de lokala förutsättningarna.

Redan idag pågår i många kommuner ett ambitiöst hållbarhetsarbete. På många håll finns också ett utvecklat samarbete med folkbildningen och civilsamhället. Men inget är så bra att det inte kan göras bättre.

Vi vill utmana landets kommuner. Låt oss gemensamt genomföra ett hållbarhetslyft.

Vårt förslag är att vi tillsammans utformar en samverkansmodell för folkbildande verksamhet som bidrar till hållbar utveckling i just er kommun. De lokala förutsättningarna kan variera men målet är detsamma.

Förändringskraft skapas i den lokala miljön när människor möts, idéer bryts och vi tillsammans förändrar. Det är i den miljön som folkbildningen och civilsamhället verkar. Varje dag, året om, överallt. Vi finns med studiecirklar och verksamhet i landets alla kommuner. En, för Sverige, unik resurs.

Vi är många som är framtidsoptimister utan att för den skull blunda för problemen. Bildning och kunskapsspridning är viktiga verktyg.

Vi som folkbildare är beredda och taggade att få bidra. Tillsammans med övriga folkrörelser, föreningsliv och det offentliga kan vi nå en bred medborgarförankring för omställning och förändring.

Nu ser vi fram emot ett brett samarbete med Sveriges kommuner, som har en nyckelposition i hållbarhetsarbetet. Studiecirkeln är ett folkbildande verktyg. Den är tillräckligt stor för att skapa dynamik och samtidigt liten nog för att ge plats åt alla.

Ulrika Heie
Förbundsordförande Studieförbundet Vuxenskolan

Thomas Olofsson
1:e vice förbundsordförande Studieförbundet Vuxenskolan

Angéla Ekman Nätt
2:e vice förbundsordförande Studieförbundet Vuxenskolan


Om Studieförbundet Vuxenskolan

SV vill ge människor möjligheter. Därför erbjuder vi en bred verksamhet med mängder av spännande studiecirklar, kurser och kulturaktiviteter.