2019-05-19 11:55Pressmeddelande

Hela Sverige behöver ett hållbarhetslyft

Intresset och behovet hos människor att öka sin kunskap om hur både jag som individ och vi som grupp kan bidra till att utveckla ett hållbart samhälle, är stort. Studieförbundet Vuxenskolan (SV) har uppdragit till Kantar Sifo att undersöka hur svenska folket uppfattar och förhåller sig till begreppet hållbarhet.

Opinionsundersökningen visar bland annat att

  • sju av tio vill öka sin kunskap om hur man kan utöva praktisk hållbarhet i sin egen vardag
  • sex av tio är intresserade av eller mycket intresserade av frågor som rör hållbarhet
  • sex av tio instämmer starkt i frågan ”Jag vill bidra mer till en hållbar utveckling än vad jag gör idag”

I detta ligger stora möjligheter men också ett stort ansvar för oss som folkbildare.

Intresset för hållbarhetsfrågor är i stigande, inte minst bland unga. Den stora spridning som Greta Thunbergs insatser gett, bekräftar detta. Att unga människor väljer att engagera sig och kraftfullt uttrycka sin åsikt att något måste göras - och det nu – bådar gott och bidrar till att höja intresset. Som folkbildare möter vi detta i vår vardag.

I Studieförbundet Vuxenskolans vision ingår att vi tillsammans med andra vill bidra till att bygga en värld som präglas av hållbar utveckling, där ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden bildar en helhet.

Förändringskraft skapas i den lokala miljön när människor möts, idéer bryts och vi tillsammans förändrar. Det är i den miljön som folkbildningen och civilsamhället verkar. Varje dag, året om, överallt.

Ett hållbart samhälle är ett samhälle som genomsyras av demokratiska värderingar. Medborgarnas delaktighet, möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och vilja att ta ansvar för den utvecklingen är grundläggande. För oss som folkbildare hänger demokrati och hållbarhet intimt samman. Det är också viktigt att en hållbar utveckling ger rättvisa förutsättningar för medborgarna att bo och verka i hela landet.

I vardagliga kontakter möter vi som folkbildare hållbarhetsbegreppets hela bredd. Ena stunden möter vi frågor om den globala klimatkrisen, i nästa stund om hållbarhet kopplat till ett samhälle där psykisk ohälsa breder ut sig. Vi möter önskemål om att få lära sig mer, minska det egna och samhällets sårbarhet och resursförbrukning och leva mer hållbart i vardagen.

För oss är alla dessa perspektiv viktiga och visar på en stark framtidstro och vilja att hitta lösningar. Vi är framtidsoptimister utan att för den skull blunda för problemen.

Bildning och folkbildning ger inte svaren på alla utmaningar men ger människor verktyg för att gå vidare.

Studieförbundet Vuxenskolan finns med verksamhet i landets alla 290 kommuner. Vi är ett av tio studieförbund. Studieförbunden är ett nav i civilsamhällets aktiviteter. Tillsammans engagerar vi många inte minst genom våra grund-, medlems- och samverkande organisationer.

Vi ser hur behovet av kunskap, bildning och samtal växer. Hållbarhet handlar i grunden om att bygga ett samhälle – såväl i ett globalt som ett lokalt perspektiv – som blir demokratiskt starkare och ger alla människor överallt möjlighet att få sina grundläggande mänskliga behov uppfyllda.

Nu vänder vi oss till landets kommuner. Tillsammans med oss folkbildare och övriga delar av civilsamhället kan vi gemensamt ta ett ansvar för att skapa ett hållbart Sverige. Om viljan finns kan vi genom ett brett samarbete mellan folkrörelser, föreningsliv och det offentliga nå en bred medborgarförankring för omställning och förändring.

Vi utgår ifrån att Sveriges samtliga kommuner inser sin nyckelposition, det ansvar vi gemensamt har och de möjligheter vi kan erbjuda för att bygga det hållbara Sverige.

Studieförbundet Vuxenskolan vill därför uppmana landets kommuner

att tillsammans med oss i studieförbund och civilsamhället genomföra ett hållbarhetslyft

att stärka stödet till folkbildningen och civilsamhället och därmed bidra till en lokal mobilisering för att långsiktigt bygga ett hållbart samhälle

att ge folkbildningen och civilsamhället resurser att kunna verka som den lokala utvecklingskraft vi är och därmed stärka det lokala hållbarhetsarbetet

Vi är beredda. Är ni?


Om Studieförbundet Vuxenskolan

SV vill ge människor möjligheter. Därför erbjuder vi en bred verksamhet med mängder av spännande studiecirklar, kurser och kulturaktiviteter.