2023-04-19 05:57Pressmeddelande

Nytt fördelningssystem: Fortfarande stora oklarheter

Förslaget till nytt bidragssystem för studieförbunden beskrivs som en reform för folkbildningen, men Studieförbundet Vuxenskolan kan inte uttrycka ställning för systemet i dess helhet. Detta eftersom det råder en rad otydligheter för hur och på vilket sätt systemet är tänkt att fungera.

- Vi saknar helt enkelt ett antal konsekvensanalyser som vi anser behöver göras innan systemet kan implementeras på ett tydlighet, förutsägbarhet och rättssäkerhet sätt. Först när det är klart kan det få full effekt och vinna fullvärdig acceptans, säger förbundschef Johan Fyrberg. 

SV:s samlade remissvar är berett genom flera konferenser och dialoger under utredningsåren och slutligen i en internremiss där 24 av 28 lokala avdelningar har inkommit med remissvar. SV konstaterar ändå att ett nytt statsbidragssystem är i antågande och förbereder sig för att bli en statsbidragsmottagare utifrån det nya systemet.

- Vi har under tre år drivit ett strategiarbete och bottnat i vår roll och vad vi tillför i samhället idag och ska bidra med framåt. Så vi står som organisation starka i relation till ett nytt bidragssystem, fortsätter Johan.  

Strategiarbetet har pågått från 2020 och presenteras på SV:s förbundsstämma nu i maj, där ett antal beslut ska fattas, t ex om en långsiktig verksamhetsinriktning.  

- Självklart kommer vi i SV, både i övergång och ingång verka på ett ansvarsfullt sätt utifrån självförvaltningens principer och ansvar, för ett nytt fördelningssystem, avslutar Johan.

Nuvarande fördelningsmodell har fått kritik för att leda till volymjakt och att folkbildningen inte i tillräcklig mån når en mångfald av deltagare. Respektive studieförbunds profil syns inte i nuvarande modell och påverkar inte inriktningen på verksamheten.

Remissvaret i korthet

 • Vi är positiva till förslaget på 3-års modell.
 • Missa inte möjligheten för folbildningens innovation i relation till att säkerställa stabilitet och långsiktighet i förslaget. 
 • Bra med utökat pedagogiskt ansvar för verksamheten och cirkelledaren med bland annat utbildning. 
 • Vi vill se tillägg kring att bedriva verksamhet i hela landet samt förtydligande kring funktionsrätt.
 • Vi ser inte möjligheterna för SV att tillämpa fördelningsmodellen men kan ta fram en egen variant som stöttar profilområden m.m.
 • Vi ser stora utmaningar för kommunernas och regioners bidragsgivning i likhet med det nationella systemet. 
 • Avstyrker att kulturprogram måste görs endast som publika arrangemang. 
 • Avstyrker förslaget kring en extra bedömningspanel, vid sida om Folkbildningsrådets styrelse.
 • Vi är positiva till hanteringen av området funktionsrätt, men med risker när det inte särskilt prioriteras. 
 • Inget stöd för ny form av studiecirkel som kurs. 
 • Vi vill fortsatt ta fullt ansvar för kostnader, därav avstyrker vi förslag på avgränsning för lokalkostnader. Om Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. SV har idag verksamhet i landets alla kommuner och varje år når vi över 123 000 unika individer i studiecirklar och flera deltar i två eller fler cirklar. Organisationen har drygt 900 anställda, ca 11 000 studiecirkelledare och närmare 500 förtroendevalda. Våra grundorganisationer är Centerpartiet, Liberalerna och LRF. Studieförbundet Vuxenskolan bildades 1967 men har historiska rötter 100 år tillbaka i tiden.


Kontaktpersoner

Lisa Greve
Kommunikationschef
Lisa Greve
Linus Olofsson
Strategisk rådgivare
Linus Olofsson