2023-02-08 10:50Pressmeddelande

Oberoende extern granskning bekräftar tidigare brister och misstankar om bedrägeri i hiphop-verksamheten i Skåne

Under 2022 avvecklade Studieförbundet Vuxenskolan (SV) sin hiphop-verksamhet i Skåne till följd av jävsproblematik och brister i internkontrollen. Dessutom gjordes en polisanmälan med misstankar om bedrägeri i verksamheten. Nu har en oberoende granskning gjorts av PwC för åren 2017–2022, efter beslut av SV:s förbundsstyrelse. PwC:s rapport bekräftar misstankarna när det gäller bedrägeri men visar också att SV har brustit i sin internkontroll. 

 

Under flera års tid har förbundskansliet vid SV gjort interna granskningar av den nu avvecklade hiphop-verksamheten i Skåne. Den senaste interna granskningen (2021) tydde på orimligt stora utbetalningar som föranledde misstankar om brott och därför gjorde SV den 28 juni 2022 en polisanmälan med rubriceringen misstänkt bedrägeri. Polisanmälan lades dock ner.   

 

Eftersom vi själva vill gå till botten med vad som har hänt och hur det kunde hända, beställde förbundsstyrelsen en mer djupgående oberoende extern granskning från PwC som i sin rapport bekräftar misstankar om bedrägeri, visar på beloppens omfattning och pekar på tidigare brister i vår internkontroll, bland annat kopplat till kostnadsersättningar.

 

Vi är medvetna om att vi historiskt sett har haft brister i strukturen för hur vi säkerställer en hög kvalitet på vår internkontroll och en struktur med otydliga roller och ansvar; problem som hela branschen har lidit av. Till exempel har vi inte haft några förbundsgemensamma regelverk avseende kostnadsersättningar för perioden innan 2021. Därmed har vi brustit i vår hantering, säger Johan Fyrberg, förbundschef.

 

I samband med Folkbildningsrådets utökade särskilda kontroll 2020 blev det tydligt för oss att en rutin för kostnadsersättningar behövdes. En rutin för detta fastställdes därför på förbundsnivå sommaren 2021. 

 

Studieförbundens verksamhet syftar till att göra kunskap och bildning tillgänglig för alla på ett demokratiskt och jämlikt sätt, utanför den traditionella skolvärlden. Samtidigt bedrivs tusentals studiecirklar runt om i Sverige – varje dag – och inom en mängd olika områden.

 

För att vi ska kunna bidra till att varje människa får växa genom kunskap, insikt och delaktighet och för att kunna säkerställa att statsbidragen kommer till rätt ändamål, har vi under de senaste åren arbetat intensivt med att införa nya rutiner och kontroller som ser till att denna typ av bedrägeri som vi misstänker att vi utsatts för inte ska vara möjlig idag. Med de åtgärder som vidtagits hittills ska inte enskilda kunna sko sig på medel avsatta för folkbildningsverksamhet, säger Johan Fyrberg, förbundschef.

 

Förutom att avveckla den aktuella verksamheten i Skåne och återbetala statsbidraget för den aktuella perioden till Folkbildningsrådet, har nya riktlinjer och rutiner för internkontroll och kostnadsersättningar tagits fram. Vi har infört krav på digitala närvarolistor med signering via Bank-ID och utökat vår redovisningscentral som ger förbundskansliet direkt kontroll över vilka underlag som godkänns. Vi har även, sedan 2020, möjlighet att samköra vår verksamhetsdata med alla studieförbund och därmed möjlighet att upptäcka orimliga volymer på personal, deltagare och ledare. De senaste åren har vi också, tillsammans med Studieförbunden i Samverkan, infört ett samarbete med Polisens nationella operativa avdelning (NOA) för att motverka brottslighet i vår verksamhet.  

 

Utöver detta kommer vi fortsatt att utveckla våra arbetssätt kopplat till vår internkontroll. Resultatet från den oberoende externa granskningen kommer även att ligga till grund för en kompletterande polisanmälan för misstänkt bedrägeri. Om Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan vill ge människor möjligheter. Därför erbjuder vi en bred verksamhet med mängder av spännande studiecirklar, kurser och kulturaktiviteter.