2023-04-05 11:00Pressmeddelande

SV Östergötland får slutgiltigt besked ang. återbetalning av statsbidrag

Den 4/4 beslutade Folkbildningsrådet, FBR, att Studieförbundet Vuxenskolans avdelning i Östergötland måste betala tillbaka 8,8 miljoner i statsbidrag. Det handlar om verksamhet motsvarande 76 775 studietimmar under åren 2016–2020 som stryks och där statsbidraget ska återbetalas.

Det var i samband med en utökad särskild kontroll hösten 2020 samt en visselblåsning våren 2021 som Studieförbundet Vuxenskolans förbundskansli blev varse om brister i rutiner i kvalitetsarbetet i SV Östergötland. Med anledning av detta gjordes 2021 en större intern utredning av den lokala verksamheten, och i samband med detta kunde omfattande brister i den administrativa kvaliteten, ledningen och jävsmisstankar konstateras.

Avdelningens bristande strukturer och ledarskap medförde att verksamhetens kvalitet och genomförande i hög grad blev personberoende. Allvarliga brister konstaterades inom 20 % av verksamheten samtidigt som vi kunde konstatera att majoriteten av verksamheten var mycket väl genomförd.

I samband med vår egen interna utredning avslutade styrelsen i Östergötland avdelningschefens tjänst och polisanmälde densamma i december 2021 då det fanns misstankar om brott, trolöshet mot huvudman.

Verksamhet mellan 2016 och 2021 har strukits och statsbidragen för denna verksamhet kommer nu att återbetalas efter slutgiltigt besked från FBR. 

Vi är medvetna om att vi historiskt sett har haft brister i strukturen för hur vi säkerställer en hög kvalitet på vår internkontroll och en struktur med otydliga roller och ansvar; problem som hela branschen har lidit av. Till exempel har vi inte haft en organisationsövergripande jävspolicy eller förebyggande analyserat verksamheten utifrån olika riskfaktorer. Därmed har vi brustit i vår hantering. I samband med Folkbildningsrådets utökade särskilda kontroll 2020 blev det tydligt för oss att en rutin för förebyggande analysarbete behövdes. Ett arbetssätt för detta fastställdes därför på förbundsnivå i början av 2021.

Vi har under de senaste åren, både i avdelningen och i hela SV, arbetat intensivt med att införa nya rutiner och kontroller som ser till att statsbidraget används till den folkbildningsverksamhet den är ämnad för. På så vis har vi säkrat upp för att dessa fel i verksamheten inte ska vara möjlig idag, säger Jörgen Rosin, avdelningschef SV Östergötland


Om Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. SV har idag verksamhet i landets alla kommuner och varje år når vi över 123 000 unika individer i studiecirklar och flera deltar i två eller fler cirklar. Organisationen har drygt 900 anställda, ca 11 000 studiecirkelledare och närmare 500 förtroendevalda. Våra grundorganisationer är Centerpartiet, Liberalerna och LRF. Studieförbundet Vuxenskolan bildades 1967 men har historiska rötter 100 år tillbaka i tiden.


Kontaktpersoner

Lisa Greve
Kommunikationschef
Lisa Greve